Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Recursos per a l'aprenentatge

RECURSOS I SERVEIS DE LA UDL

Web de la Universitat de Lleida.
És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet.
La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic.
Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI).
El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria universitària. 
L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.
 
Biblioteca.
La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca.
- Adquisicions.
- Formació d’usuaris.
- Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
- Préstec.
- Obtenció de documents (SOD).
- Informació bibliogràfica.
- Fullets informatius.
- RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Coneix el Servei de Biblioteca i Documentació  http://www.bib.udl.cat


Biblioteca digital.
La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:
- Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
- Llibres electrònics.
- Cercador de revistes electròniques.
- Diccionaris electrònics.
- Enciclopèdies electròniques.
- Bases de dades.
- Tesis doctorals.
- Guies temàtiques
- Biblioteques virtuals.
- Premsa.
- Diaris oficials.
- Dipòsits de documents digitals.

Campus del Rectorat

 

El campus del Rectorat, antic seminari diocesà, és un edifici del segle XIX ubicat a la Rambla d'Aragó que acull els òrgans de govern i la majoria de serveis generals de la UdL, així com la Facultat de Lletres. L'edifici del Rectorat, acompanyat de potents equipaments culturals veïns, ja constitueix en l'imaginari dels ciutadans una peça fonamental de la ciutat, arrelada físicament i visualment i ostentadora d'una centralitat d'abast territorial. El barri es caracteritza per la difusió d'activitats especialitzades orientades cap als estudiants i el públic universitari (copisteries, llibreries, restauració, etc), per l'existència a les proximitats d'algunes residències per a estudiants i per una concentració notable d'habitatges de lloguer destinats als mateixos.

Plànol de situació

 

La Facultat de Lletres compta amb els mitjans suficients per desenvolupar les activitats formatives de les noves titulacions (graus i màsters), d'acord amb el mapa de titulacions vigent.
L'edifici de la Facultat de Lletres inclou 24 aules: 9 amb una superfície menor als 50m2, apta per a grups petits (aforaments 15-40 persones segons disposició i mobiliari), que es complementen amb altres instal·lacions d'ús docent esporàdic (seminaris, espais d'investigació…); 15 aules de 50 o més m2 amb aforaments que oscil·len des de l'interval 30-50 per les més petites (segons mobiliari i distribució) a l'interval 60-140 per a les grans (4 amb més de 100 m2); aquesta diversitat fa possible una programació flexible dels estudis, oscil·lant entre el gran grup i els petits grups en funció de les necessitats docents, tal com es recomana per a l'EEES. Encara que totes estan dotades amb canó informàtic i mitjans audiovisuals, està prevista la seva renovació global -incloent el mobiliari- pel 2008, en un gran projecte d'adaptació d'infraestructura a l'EEES. Es tracta d'espais suficients per allotjar la docència dels títols impartits per la Facultat de Lletres.
Quant a la Biblioteca, compta amb un aforament de 250 places assegudes per més de 80.000 volums especialitzats, accessibles directament en els més de 1400 m2 de les seves instal·lacions, a més de gran quantitat de serveis i una important llista de subscripcions a revistes convencionals i online.

Altres equipaments de la Facultat que poden ser utilitzables per part de l'alumnat del grau màster són:
- Aula de videoconferències (1; es preveu dotar almenys una altra per al proper curs)
- Seminaris departamentals (4) Fins a 15 persones.
- Espais d'investigació (11, amb una mitjana de 40 m2; empleats esporàdicament per a
grups petits -10 màxim- en els nivells docents més avançats)
- Aules d'informàtica (2, amb un aforament d'unes 50 places, que complementen la instal·lació
de wifi en gran part de l'edifici; la disponibilitat d'ordinadors a la biblioteca…)
- Laboratori de Musicologia
- Laboratori de Cartografia
- Cartoteca
- Laboratori d'Arqueologia
- Laboratori de Restauració (servei científic tècnic de la UdL)
- Servei d'Història, Documentació i Arquitectura
- Centre d'Art Modern

També cal assenyalar que els estudiants disposen de diverses instal·lacions i serveis que els permeten organitzar-se per participar en la vida acadèmica, així com complementar la seva activitat formativa amb altres dedicades a fomentar la convivència i la vida universitària; val la pena assenyalar els espais reservats per al Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres i la Sala d'Estudis, que es preveu obrir durant les 24 hores durant la major part de l'any acadèmic, equipada amb connexió wifi, taules per al treball col·lectiu i altres possibilitats tècniques.