Inici del Contingut

Treball final de màster / Pràctiques externes

Treball de fi de màster

És un treball individual aplicat a un territori de muntanya sobre un tema de planificació territorial (prevenció de riscos, planejament urbanístic,...), pla de dinamització econòmica o projecte empresarial en un àmbit específic de muntanya. En funció de la temàtica triada pels alumnes, cada treball disposarà d'un tutor especialista en la matèria d'acord amb les disposicions de la comissió d'estudis del Màster i segons els criteris de disseny, execució, supervisió i avaluació establerts per la susdita comissió i detallats en la fitxa adjunta.

El TFM podrà orientar-se al desenvolupament de projectes i investigacions ja siguin a proposta de l'estudiant o vinculats a les institucions i empreses que col·laborin amb el màster.

 

Pràctiques externes

Es realitzaran en empreses o administracions que treballen en la planificació dels territoris de muntanya o la seva dinamització econòmica, en les quals els estudiants realitzessin funcions d'estudi i diagnosi de la realitats físiques i socioeconòmiques de la muntanya i/o de realització o desenvolupament de plans o propostes d'ordenació o desenvolupament d'activitats en àrees de muntanya.

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL