Top of the page
Start od the content

Resources for learning

RECURSOS I SERVEIS DE LA UDL

Web de la Universitat de Lleida.
És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet.
La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic.
Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI).
El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria universitària. 
L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà.
 
Biblioteca.
La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca.
- Adquisicions.
- Formació d’usuaris.
- Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.
- Préstec.
- Obtenció de documents (SOD).
- Informació bibliogràfica.
- Fullets informatius.
- RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

Coneix el Servei de Biblioteca i Documentació  http://www.bib.udl.cat


Biblioteca digital.
La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:
- Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.
- Llibres electrònics.
- Cercador de revistes electròniques.
- Diccionaris electrònics.
- Enciclopèdies electròniques.
- Bases de dades.
- Tesis doctorals.
- Guies temàtiques
- Biblioteques virtuals.
- Premsa.
- Diaris oficials.
- Dipòsits de documents digitals.

 

La Facultat de Lletres compta amb els mitjans suficients per desenvolupar les activitats formatives de les noves titulacions (graus i màsters), d'acord amb el mapa de titulacions vigent.
L'edifici de la Facultat de Lletres inclou 24 aules: 9 amb una superfície menor als 50m2, apta per a grups petits (aforaments 15-40 persones segons disposició i mobiliari), que es complementen amb altres instal·lacions d'ús docent esporàdic (seminaris, espais d'investigació…); 15 aules de 50 o més m2 amb aforaments que oscil·len des de l'interval 30-50 per les més petites (segons mobiliari i distribució) a l'interval 60-140 per a les grans (4 amb més de 100 m2); aquesta diversitat fa possible una programació flexible dels estudis, oscil·lant entre el gran grup i els petits grups en funció de les necessitats docents, tal com es recomana per a l'EEES. Encara que totes estan dotades amb canó informàtic i mitjans audiovisuals, està prevista la seva renovació global -incloent el mobiliari- pel 2008, en un gran projecte d'adaptació d'infraestructura a l'EEES. Es tracta d'espais suficients per allotjar la docència dels títols impartits per la Facultat de Lletres.
Quant a la Biblioteca, compta amb un aforament de 250 places assegudes per més de 80.000 volums especialitzats, accessibles directament en els més de 1400 m2 de les seves instal·lacions, a més de gran quantitat de serveis i una important llista de subscripcions a revistes convencionals i online.

Altres equipaments de la Facultat que poden ser utilitzables per part de l'alumnat del grau màster són:
- Aula de videoconferències (1; es preveu dotar almenys una altra per al proper curs)
- Seminaris departamentals (4) Fins a 15 persones.
- Espais d'investigació (11, amb una mitjana de 40 m2; empleats esporàdicament per a
grups petits -10 màxim- en els nivells docents més avançats)
- Aules d'informàtica (2, amb un aforament d'unes 50 places, que complementen la instal·lació
de wifi en gran part de l'edifici; la disponibilitat d'ordinadors a la biblioteca…)
- Laboratori de Musicologia
- Laboratori de Cartografia
- Cartoteca
- Laboratori d'Arqueologia
- Laboratori de Restauració (servei científic tècnic de la UdL)
- Servei d'Història, Documentació i Arquitectura
- Centre d'Art Modern

També cal assenyalar que els estudiants disposen de diverses instal·lacions i serveis que els permeten organitzar-se per participar en la vida acadèmica, així com complementar la seva activitat formativa amb altres dedicades a fomentar la convivència i la vida universitària; val la pena assenyalar els espais reservats per al Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres i la Sala d'Estudis, que es preveu obrir durant les 24 hores durant la major part de l'any acadèmic, equipada amb connexió wifi, taules per al treball col·lectiu i altres possibilitats tècniques.